Elleslettens ABC

Her finder du forskellige informationer om vores andelsboligforening
El-installationer
Boligen er forsynet med 3-faset installation til komfur, vaskemaskine og evt. opvaskemaskine. Vær forberedt på strømsvigt under tordenvejr. Årsagen er et for følsomt HFI-relæ i nogle af boligerne. Med mindre man er informeret om, at HFI-relæet er udskiftet indenfor de sidste 5 år og boligen herefter ikke har haft strømsvigt, så gå ud fra at HFI-relæet kan slå fra så snart man er rejst på sommerferie. Evt. udskiftning af HFI-relæet betales af den enkelte andelshaver.

I badeværelset er installeret en ventilator.

Husk: Ingen vand på motordele. Brug ventilatoren hyppigt for at fjerne fugt fra baderummet. Vedligeholdelse og udskiftning af ventilator påhviler andelshaveren selv. Ventilatoren skal altid være funktionsduelig. Ny lamelrist på ydersiden kan fås hos fyrgruppen som også kan anvise ny type ventilator til badeværelse.

Energimålere
Energimåleren på 1. sal i hver bolig måler den forbrugte energimængde til rumopvarmning og varmt brugsvand. Firmaet Brunata aflæser og udfærdiger varmeregnskabet ved varmeårets udløb pr. 30-4. Alle beboere opfordres til den sidste dag i hver måned at notere sig målerens visning. Ved usædvanligt lavt månedligt forbrug kontaktes fyrgruppen.

Når en beboer fraflytter foreningen, skal Brunata rekvireres i god tid for flytteaflæsning.

Fraflytter meddeler følgende skriftligt til flytteafdelingen hos Clorius:

 • Hvem er fraflytter. Fulde navn og adresse i foreningen.
 • Ny adresse til fraflytter.
 • Hvem flytter ind.
 • Pr. hvilken dato foregår flytningen.

Clorius’ flytteafdeling

Tlf.: 77 32 33 77

Anlægsnummer: 49792B.

Vigtigt: Kopi af ovenstående oplysninger samt en aflæsning af vandmåleren afleveres til bestyrelsen.

 

Vvs-installationer
I alle boligers loftrum findes to isolerede centralvarmerør, der forsyner alle boliger med centralvarme til rumopvarmning og til opvarm­ning af varmtbrugsvand. Disse rør ligger lige over gangbroniveau og må ikke betrædes eller belastet på nogen måde. Isoleringen omkring rørene må ikke beskadiges.

I boligerne 15(2), 37(1), 47(2), 55(2), 59(2) og 71(2) er der på disse rør monteret en luftpotte (tallet i parentes angiver antal luftpotter i loftrummet), en rund cylinder med en ventil monteret på top­pen. Undlad at placere ting tæt på luftpotten. Disse beboere skal hyppigt, min. 2 gg. årligt, efterse luftpotten og området under og omkring den for bl.a. fugt. Konstateres tæringer eller utætheder på en luftpotte kontaktes Fyrgruppen.

Radiatorventiler
Hvert år når fyringssæsonen begynder, konstaterer enkelte andelshavere, at en radiatorventil ikke vil åbne for varmen efter at have været lukket hele sommeren.

Du kan selv forsøge følgende
Bemærk hvorledes betjeningsgrebet er monteret. Demonter forsigtigt betjeningsgrebet ved at løsne en skrue. Bank forsigtigt på den lille blanke tap på radiatorventilen til den springer ud og du mærker modstand og mærker varmen i radiatoren. Monter betjeningsgrebet igen som det sad. Reparation eller udskiftning af radiatorventiler påhviler andelshaveren.

Vandvarmer
Hver bolig har en vandvarmer placeret i et hjørne under køkkenbordet. Vandvarmeren skal være tilgængelig for blikkenslageren via en demonterbar plade (60 x 60 cm) ved siden af komfuret. Ventilen der styrer vandvarmeren, bliver utæt efter års brug. Det kan der ikke ændres ved. Derfor skal du en gang om måneden kontrollere at den ikke er utæt. Lys med en lygte gennem åbningen i vaskeskabets sidebeklædning. Mærk med hånden på gulv og i centeret af varmeveksleren på selve ventilen samt omkring rørene hvor gulvbrædderne stopper. Allerbedst fjern komfur og skru skabets sideplade af for bedre at kunne se og komme til.

Når ventilen bliver utæt drypper den. Indtil nu er skaderne først blevet opdaget når vandet løber ud på køkkengulvet og gulvbrædderne ligner et vaskebræt. Fra år 2000 er der placeret en spand under veksleren til opsamling af vand. Spanden skal blive stående her. Er der fugtigt, kontaktes Fyr­gruppen.

Det varme vand skal løbe længe før det bliver varmt

I sommerperioden er der lang tilløbstid før vandet fra den varme hane bliver varmt. Dette gælder for alle 60 boliger. Årsagen er, at først når der åbnes for det varme brugsvand, begynder centralvarmevandet at cirkulere fra rørene på loftet og ned gennem vandarmeren. Dette tager nogen tid. En metode til at reducere ventetiden på er, at have varme på badeværelsesradiatoren eller bare åbne radiatoren på max. et par minutter inden der f.eks. skal bades. Temperaturen på det varme vand skal være 45 – 55 °C. Bliver det aldrig mere end håndvarmt, kontaktes fyrgruppen.

Mangler du varmt vand i en hane så husk at kontrollere, at det også mangler i de to andre inden du kontakter fyrgruppen. Termostatblandingsbatterier kan være defekte.

Afregning af varme
Varmeregnskabsåret løber fra 1. maj til 30. april. Aftalte regler mellem Ellesletten I & II af 5.11.2000 er gældende.
Hver af de 60 andelshavere betaler 25% af den samlede gasomkostning til energitab. Energiforbrug i fælleshus fordeles med 1/36 del til hver andelshaver. Hver bolig afregnes efter registreret forbrug på boligens energimåler.
Konstateres en måler defekt i løbet af afregningsperioden, afregnes forbruget efter gennemsnittet af alle boliger af samme størrelse i begge foreninger. Se endvidere under Energimålere.
Afregning af vand
Hver bolig afregnes efter registreret forbrug på boligens vandmåler. Forbrug fra fælleshaner afregnes med 1/36 del pr. bolig. Øvrigt forbrug (målerdifferencer) afregnes med 1/36 del. Ved defekt måler afregnes med vandmængde svarende til tidligere års forbrug eller et anslået forbrug.
Vandlås i bruseniche
Udførlig vejledning for rensning og vedligeholdelse af vandlås kan fås hos fyrgruppen. Nye skruer og pakninger kan fås hos bl.a. fyrgruppen. Manglende skruer eller forkert samling af vandlås giver kloaklugt i badeværelset.
Hjertestarter
Vores hjertestarter hænger i et udendørsskab til højre for indgangen til Fælleshuset. Hjertestarteren serviceres og opdateres med software andet hvert år. Kommer den i brug, kommer den til ny servisering. Fie i nr. 53 tager sig af alt, der har med hjertestarteren at gøre.
Loftrum
Bæreevnen for husenes spærkonstruktion er begrænset. Gangbro må kun monteres i de tre første spærsektioner fra rummets højeste del. Supplerende gangbro må kun monteres i.h.t. montageanvisning. Gangbroer må maks. belastes med 50 kg/m². Der må ikke monteres hylder mellem spærene. Hos bestyelsen kan du få en tegning over hvor og hvor meget gulv der må etableres, samt hvordan det skal udføres.
Vinduer
Sørg for at ventilerne i videst muligt omfang er åbne, for at undgå fugtdannelse og råd.

Smør forsigtigt hængsler og lukkeanordning med syrefri olie. Hver andelshaver skal selv male indersiden af vinduesrammer og karme.

Punkterede termoruder anmeldes til bestyrelsen. Ved udskiftning af ruder anbefales at få monteret energiruder, som vil give mindre kondensdannelse og kuldefald på rudens inderside. Ligeledes vil lys udefra give et energitilskud til rumopvarmning. Andelshaveren skal selv tilkendegive at man ønsker energiruder samt selv betale differencen mellem termo- og energirudeprisen. Monteringsprisen er den samme.

Parkering
Ellesletten 2 har 36 parkeringspladser – altså også én plads pr. andel – men ingen fast plads. I de senere år, hvor flere familier har fået to biler, kan det nogle gange være svært at finde en tom plads. Vær derfor opmærksom på kun at optage én p-plads og ellers parkere på Ellesvinget. Vælger man at holde på Ellesvinget, bør man undgå at parkere nær Ellesletten I’s ind- og udkørsel (begge sider af vejen). Har du gæster i Fælleshuset beder vi jer oplyse jeres gæster om, at de skal parkere ude på Ellesvinget i modsat side af os.

Parker aldrig på brandvejen ned gennem bebyggelsen dvs. på arealet ud for fælleshuset samt ned i alléen mod den lille p-plads. Dette område skal friholdes til redningskøretøjer.

De to foreninger Ellesletten 1 og Ellesletten 2 har lidt forskellige regler for brug af vores parkeringspladser

Andelshaverne i Ellesletten 1 har én fast parkeringsplads pr. beboer. Det vil sige, at man ikke må parkere på deres pladser. Heller ikke deres eller vores gæster. Er man ny i vores forening, er det selvfølgelig svært at vide, at der er denne opdeling af foreninger og p-pladser.

Bilvask
Bilvask skal foregå på Ellesvinget, og vandhanen ved nr. 73 kan benyttes. Har man en bil, der spilder olie, skal utætheden udbedres, så vi ikke får olie på parkeringsarealerne. Dette nævnes fordi al regnvand fra vores tage og parkeringsområder ledes via et separat regnvandskloaknet til den lille sø nede ved Ellesletten I. Olie- og sæberester løber direkte i søen og ødelægger dy­relivet i og omkring søen. Dette er også årsagen til at der ikke saltes, men evt. gruses på gangstier/P-arealer ved islag.
Affald

Affaldssortering

Alle skal sortere papir, pap, plast, glas og metal fra husholdningsaffaldet. Der er opstillet affaldsbeholdere til formålet ved fælleshuset.
 

Restaffald

Restaffaldet skal i stativet ved dit eget hus. Det afhentes hver torsdag.
 
På Rudersdals Kommunes hjemmeside https://www.rudersdal.dk/affald kan du f.eks. meddele manglende afhentning af restaffald eller bestille afhentning af storskald.
Storskrald og miljøaffald

Du kan komme af med langt det meste af dit affald på en af Norfors’ genbrugspladser i Birkerød, Nærum, Fredensborg, Humlebæk, Kokkedal og Lynge.

Her er Norfors sorteringsvejledning 

Genbrugs- og Containerplads
Rundforbivej 174
2850 Nærum

Åbningstider for alle genbrugspladser:

 • Mandag-fredag kl. 7-18
 • Lørdag, søndag og helligdage kl. 10-18.

Der er lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar.

Græsslåning
Hver andelshaver forventes at slå græsset iht. den årligt omdelte græsslåningsplan. Du kan også se græsslåningsplanen her . En “græsslåningsuge” begynder mandag og varer til og med søndag. Græsset slås i det angivne plæneområde hvori ens bolig hører til.

Er man ikke i stand til at slå græs i de uger som ens bolig står anført til på skemaet, er man ansvarlig for at få byttet tur med andre. Du skal bruge foreningens benzinmaskiner. Motorolieniveau skal kontrolleres inden plæneklipperne startes. Maskinerne skal være kolde inden benzin påfyldes. Er benzindunken i skuret ved at være tom, henter du mere (95 oktan blyfri) og får udlægget udbetalt gennem bestyrelsen. Du kan få instruktion i brug af maskinerne hos bl.a. fyrgruppen.

Vær forberedt på at der i perioder kan være behov for at slå græsset to gange på en uge.

Snerydning
Det påhviler alle beboere at deltage i is og snerydning af egne og fælles gangarealer. Hver bolig bør derfor have indkøbt egen sneskovl før vinteren sætter ind, da foreningen ikke råder over 36 skovle. Til grusning af glatte fortorve er der opstillet grusningskasser til fælles afbenyttelse med sand iblandet lidt salt.

Ellesletten I & II ejer i fællesskab en fejemaskine som frivillige kan benytte. Eventuel snerydning med fejemaskinen, fratager ikke andelshaverne deres ansvar for at sørge for tilstrækkelig grundig snerydning af gangstier og P-arealer.

Haveaffald
Afhentes hver tirsdag i perioden 1. april til 30. november. Undlad at bruge containerne efter den 30. november.

Grene samles i bundter og andet haveaffald samles i grønne plastcontainere (uden plastikindhold), og sættes ud til Ellesvinget mandag aften. Plastcontainere sættes på plads tirsdag.

 

Rottebekæmpelse

Forebyggelse af rotter i affaldsskurerne

 • Der skal være et fast og plant underlag i skurene så som belægning med fliser eller bund med
  volierenet.
 • Affaldsrum skal rottesikres, eventuelt med volierenet op ad sider i bunden af
  rummet.
 • Eventuelle huller skal tættes med sammenkrøllet kyllingenet.
 • Der skal rottesikres med volierenet, så der ikke er adgang mellem affaldsrummene.
 • Beplantning i 1 meters højde fra tag (ca. 50 cm bredt) skal fjernes. Se evt. denne vejledning fra kommunen om vejledning fra kommunene om rottesikring af bygninger.
 • Al fodring af fugle er forbudt (også ophængt eller på fuglebræt).
 • Opbevar ikke noget i skurene, som kan tiltrække rotter.
Tørretumbler

Fælles tørretumbler

Der er en tørretumbler i fælleshuset. Man har altid lov til at sætte sit eget vasketøj over til tørring når en tur er slut, selvom der er kø, men husk at hente dit tøj relativt hurtigt.

Det koster kr. 12,50 pr. tørretur at benytte tumbleren. På skemaet over tumbleren skriver du dit husnr. og en streg for hver gang du tænder tumbleren. Konstatere du fejl ved maskinen, eller er der dug på dør og rude (vinter) eller føles luftfugtigheden meget høj i fælleshusets forrum (sommer), er aftrækket utæt bag på tumbleren. Du meddeler dette til Styringsgruppen.

Egen tørretumbler

Ønsker du at installere tørretumbler i din egen bolig, må du kun installere en kondenstørretumbler og ikke en aftrækstørretumbler. Tumbleren skal installeres i badeværelset for at forhindre fugtskader.

Elleslettegård
Vores genbo mod vest og nord er Elleslettegård, Københavns Amts rehabiliterings institution for unge psykisk-/fysisk handicappede. Ud over de unges produktion i snedker- og maskinværksted, driver institutionen et ridecenter nord for hovedbygningen på Gøngehusvej.

Kontakt bestyrelsen

Mette Marie Thomsen - formand
Helle Ring-Knudsen - næstformand
Birgitte Frisgaard Frost - bestyrelsesmedlem
Mette Ginnerup - bestyrelsesmedlem
Ane Ullerup Lester - suppleant

Du kan kontakte bestyrelsen på bestyrelse@ellesletten2.dk

 

Kontakt øvrige

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Andelsboligforeningen Ellesletten 2
GDPR del 1 - Andelsboligforeningen Ellesletten 2

Cookies

På ellesletten2.dk bruger vi ikke cookies.